Regulamin

15. 10. 17
Odsłony: 5090

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
www.dietapacjenta.pl

 § 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej ”Regulaminem”) określa  zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem URL http://dietapacjenta.pl/ (zwanego dalej "Serwisem") oraz zasady świadczenia usług dostępu do materiałów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz usług elektronicznych (zwanych dalej „Usługi”) udostępnianych w Serwisie.
 2. Wydawcą serwisu jest INSPIRATIO Szymon Czyżewski z siedzibą: 52-129 Wrocław, ul. A. Vivaldiego 8/30, posiadający NIP 898-140-14-28 oraz REGON 932962789.
 3. Serwis prowadzony jest przez Redaktora Naczelnego, Przemysława Zarzecznego.
 4. Adres Serwisu i dane kontaktowe: adres internetowy – http://dietapacjenta.pl/, e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 5. Warunkiem korzystania z Serwisu oraz uzyskania dostępu do pełnej oferty Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu. W przypadku braku akceptacji poniższych zasad, należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu i opuścić jego środowisko.
 6. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba odwiedzająca www.dietapacjenta.pl, jednakże pełnym Użytkownikiem, mającym możliwość uzyskania dostępu do pełnego pakietu Usług, staje się każda osoba, która dokonała rejestracji i ma możliwość zalogowania.
 7. Korzystanie z pełnej oferty Usług wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.
 8. Korzystanie z Serwisu nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, w tym również reguł użytkowania Internetu. Jakiekolwiek działanie użytkownika Serwisu nie może naruszać praw osób trzecich oraz być związane z zamieszczaniem treści bezprawnych.
 9. Administrator jest uprawniony do usunięcia w każdym czasie wszelkich treści pochodzących od Użytkowników, które w jego opinii naruszają postanowienia Regulaminu.

 


§ 2. Definicje

 1. Administrator – Wydawca serwisu.
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin określający  zasady korzystania z serwisu internetowego oraz zasady świadczenia usług dostępu do materiałów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz usług elektronicznych na stronie www.dietapacjenta.pl
 3. Serwis – zespół stron internetowych składających się na platformę internetową www.dietapacjenta.pl o tematyce charakterystycznej dla danego rodzaju aktywności, z elementami społecznościowymi, zawierający kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.
 4. Użytkownik – osoba posiadająca (Użytkownik zarejestrowany) lub nieposiadająca (Użytkownik niezarejestrowany) Profil, odwiedzająca Serwis lub korzystająca z Usług.
 5. Profil – zbiór informacji, danych i innych elementów prezentujących osobę zarejestrowanego Użytkownika zawierający m.in. dane osobowe, kontaktowe, adres email, spis wybranych Usług oraz inne informacje, przekazywane dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które są udostępniane i prezentowane na stronie Użytkownika w Serwisie.
 6. Usługi - oznacza w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.), świadczone na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie między innymi takie jak:
  1. usługi społecznościowe;
  2. usługi multimedialne;
  3. usługi reklamowe.
 7. Materiały – wszelkie treści zamieszczone na stronach Serwisu, w szczególności tekst, zdjęcia, pliki audio i wideo, grafiki oraz inne akceptowalne przez niniejszy Regulamin.
 8. Umowa – zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w oparciu o niniejszy Regulamin.
 9. Dane – wszelkie informacje dostarczane do Administratora przez Użytkowników w trakcie rejestracji lub korzystania z Usług, jak również w przesyłanej do Administratora poczcie elektronicznej oraz przekazywane telefonicznie. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść przekazywanych Danych oraz wyrażają osobną zgodę na ich przetwarzanie w związku z korzystaniem z Serwisu lub realizacją Usługi, stosownie do zapisów niniejszego Regulaminu.
  Dostęp do Usługi – dostęp do treści znajdujących się w Serwisie w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie.
 10. Pakiet – treści płatne stanowiące element Usługi świadczone w zakresie składającym się na dany pakiet przez Okres Prenumeraty.
 11. Okres Prenumeraty  – czas, w ciągu którego Użytkownik ma dostęp do Usług realizowanych w zakresie Pakietu.

 

§ 3. Rodzaje i zakres działalności Serwisu

 1. Serwis udostępnia materiały tekstowe, graficzne oraz multimedialne, które mają charakter informacyjny i dodatkowy. Żadna z publikowanych treści nie ma charakteru wiążącego i nie może wpływać na decyzję o konsultacji lekarskiej.
 2. Treści oraz Usługi udostępniane przez Serwis podzielone są na:
  1. materiały i Usługi bezpłatne dostępne dla każdego Użytkownika po akceptacji Regulaminu,
  2. materiały i Usługi bezpłatne dostępne po założeniu konta Użytkownika i akceptacji Regulaminu,
  3. materiały i Usługi płatne dostępne po wykupieniu subskrypcji i/lub założeniu konta Użytkownika oraz bezwzględnej akceptacji Regulaminu.
 3. Płatne Usługi oferowane przez Serwis świadczone są droga elektroniczną (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) przez Administratora na zamówienie Użytkownika na podstawie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem. Umowa jest zawierana za pośrednictwem Serwisu - na zasadach wskazanych w §6 niniejszego Regulaminu lub w inny sposób uzgodniony pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.
 4. W ramach Usługi Użytkownik otrzymuje dostęp do treści płatnych objętych danym Pakietem przez Okres Prenumeraty, a w razie wyboru Prenumeraty Autoodnawialnej - przez kolejno następujące po sobie Okresy Prenumeraty.
 5. Udostępnienie Pakietu osobom trzecim, wykraczające poza granice dozwolonego użytku zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wymaga odrębnej zgody Administratora.
 6. Dostępność do Pakietów jest nieograniczona terytorialnie.
 7. Usługa jest świadczona wyłącznie dla Użytkowników, którzy:
  1. zaakceptują Regulamin;
  2. zakupią Pakiet lub otrzymają dostęp do Pakietu na innych przewidzianych przez Administratora zasadach;
  3. dysponują sprzętem spełniającym minimalne wymagania sprzętowe określone w §6 ust. 1 Regulaminu.
 8. Serwis oferuję Użytkownikom otrzymywanie stałego biuletynu informacyjnego, zwanego „Newsletter” na wskazany adres poczty elektronicznej, po właściwym dokonaniu subskrypcji przez Użytkownika.

 

§ 4. Regulacje dotyczące treści i Usług Serwisu

 1. Serwis udostępnia materiały tekstowe, graficzne i multimedialne, które stanowią poglądową informację medyczną, mająca na celu ułatwienie i przyspieszenie dostępu do profesjonalnej wiedzy medycznej. Publikowane treści mają charakter niewiążący Użytkownika i w żadne sposób nie mogą decydować o zasięgnięciu lub zaniechaniu porady lekarskiej.
 2. Publikowane treści oraz udostępniane Usługi nie stanowią indywidualnej porady medycznej, dostosowanej do sytuacji klinicznej pacjenta. Zawartość Serwisu ma charakter informacyjny i dodatkowy. Żadnej z zamieszczonych lub uzyskanych informacji nie należy rozumieć jako:
  1. udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152) i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 r. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) oraz badania pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152),
  2. wskazań dotyczących stosowania produktów leczniczych,
  3. wskazań dotyczących sposobu używania wyrobów medycznych,
  4. braku konieczności przeprowadzenia zabiegów medycznych i podjęcia terapii,
  5. informacji, według której produkty lecznicze posiadają wyłącznie lub głównie właściwości kosmetyków, środków spożywczych lub innych artykułów konsumpcyjnych,
  6. stawiania diagnozy oraz wskazywania terapii.
 3. Udzielane informacje i/lub publikowane komentarze lekarzy specjalistów lub dietetyków z uwagi na ich świadczenie przez Internet nie mogą zastąpić wizyty lekarskiej, podczas której prowadzona jest dokumentacja lekarska, wykonywane jest badanie lekarskie, szczegółowy wywiad medyczny oraz diagnostyka kliniczna.
 4. Użytkownik w celu postawienia diagnozy, uzyskania diagnostyki i właściwego leczenia zobowiązany jest do osobistej wizyty u lekarza.
 5. Wszelkie materiały tekstowe, graficzne oraz multimedialne będą redagowane z należytą starannością w oparciu o aktualną, najlepszą wiedzę lekarza lub dietetyka zgodnie z etyką zawodową.
 6. W ramach Serwisu nie będą świadczone usługi indywidualnej konsultacji oraz poradnictwa żywieniowego.
 7. Wszelkie decyzje Użytkownika dotyczące stosowania produktów leczniczych, sposobu leczenia lub wyboru terapii opisywanych w Serwisie powinny być poparte osobistą konsultacją u lekarza.
 8. Serwis nie udziela informacji o produktach farmaceutycznych, badaniach klinicznych, wyrobach medycznych, pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, w zakresie zdrowia psychicznego, na temat warunków i zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o środkach odurzających, a także o czynnościach lekarskich stanowiących przestępstwo uregulowane w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny.
 9. Użytkownik nie jest pacjentem w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z Regulaminem wykorzystanie treści Serwisu lub oferowanych Usług.

 

§ 5.  Polityka prywatności

 1. Dane Użytkowników portalu dietapacjenta.pl są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 2. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku i Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie Usług.
 3. Administratorem Danych osobowych  jest Wydawca serwisu: INSPIRATIO Szymon Czyżewski z siedzibą: 52-129 Wrocław, ul. A. Vivaldiego 8/30, posiadający NIP 898-140-14-28 oraz REGON 932962789.
 4. Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Przemysławowi Zarzecznemu, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. W związku z usługami, jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz portalu dietapacjenta.pl, podmioty te mogą uzyskać dostęp do danych osobowych Użytkowników w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Podmioty te to dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności, dostawcy usług consultingowych, prawnych lub audytowych, inni podwykonawcy zewnętrzni.
 6. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
  1. zawarcia umowy dla realizacji Usług,
  2. doręczenia Użytkownikowi Usług, na który Klient złożył zamówienie ,
  3. wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży Usług,
  4. zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Serwisu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w
  5. informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,
  6. przechowania danych osobowych Użytkownika w bazie Użytkowników.
 7. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Użytkownika, zgromadzone dane osobowe  mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Użytkownikowi oferty Usług oferowanych przez Serwis oraz innych informacji marketingowych związanych z Serwisem.
 8. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, dane Użytkowników będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 9. W przypadku subskrypcji Newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w Serwisie lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego Newslettera.
 10. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest zgoda, dane te będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli Użytkownik chce wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych zobowiązany jest wysłać wiadomość e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub list na adres Wydawcy.
 11. Szczególne prawo zamknięcia profilu Użytkownika i usunięcia danych przysługuje tym, którzy nie akceptują zmian w Regulaminie wynikających z wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 12. Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Użytkownika Usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Serwisem a Użytkownikiem.
 13. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
 14. W Serwisie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Użytkownika strony Serwisu, system Serwisu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer Serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość świadczonych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Serwis nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej w zakładce cookies.
 15. Serwis informuje Użytkowników, iż oferowane Usługi za pośrednictwem Serwisu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Serwis zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z Usług Serwisu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem.
 16. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Serwis drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  1. utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy następuje przez wysłanie Użytkownikowi na podany adres e-mail treści zawieranej Umowy lub przez przekazanie Użytkownikowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.
  2. treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Użytkownika.

 

§ 6. Wymogi techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu Użytkownik powinien dysponować:
  1. aktywnym podłączeniem do sieci Internet o minimalnej przepustowości (download) 2.3 Mb/s;
  2. aktywną obsługą plików cookies;
  3. w przypadku komputerów PC: posiadanie programu operacyjnego Windows XP lub nowszej wersji, bądź Mac OS X; zainstalowaną przeglądarkę Microsoft Internet Explorer 8.0 lub nowszą, bądź Google Chrome 28 lub nowszą bądź Mozilla Firefox 22 lub nowszą; procesor  800  MHz lub o  wyższych parametrach, pamięć RAM co najmniej 2 GB;
  4. włączeniem JavaScript w przeglądarce internetowej;
  5. w przypadku urządzeń mobilnych: posiadanie urządzenia mobilnego wyposażonego w jeden z systemów: Android OS w wersji co najmniej 2.3. lub iOS w wersji co najmniej 5.0.
 2. Serwis nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.
 4. Administrator zastrzega, że w trakcie Usługi dostępnej z wykorzystaniem teleinformatycznej transmisji danych, mogą zaistnieć, pozostające poza kontrolą
 5. Administratora, obiektywne okoliczności i czynniki mające wpływ na możliwość korzystania z Usługi tj. warunki pogodowe, nieprawidłowa instalacja, niedostateczna jakość sygnału, usterka lub awaria sieci teleinformatycznej.

 

§ 7. Zasady dokonywania zakupów

 1. Informacje podane na stronach internetowych Serwisu, w tym informacje o udostępnianych odpłatnie Usługach, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Zakup Pakietu jest możliwy po dokonaniu zamówienia przez kliknięcie przycisku „W celu uzyskania dostępu do pełnej wersji artykułu opłać abonament.”, który znajduje się na stronie danej Usługi. Z chwilą złożenia zamówienia przez Użytkownika zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi dostępu do Pakietu pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.
 3. Kliknięcie przycisku „W celu uzyskania dostępu do pełnej wersji artykułu opłać abonament.” przenosi zarejestrowanego Użytkownika na stronę z komunikatem informującym o próbie złożenia zamówienia. Kliknięcie znajdującego się poniżej logo płatności on-line przenosi Użytkownika na stronę dotpay.pl. W celu finalizacji zamówienia należy postępować zgodnie z komunikatami serwisu dotpay.pl oraz dokonać zapłaty należnej kwoty.
 4. Użytkownik powinien złożyć dyspozycję płatności niezwłocznie od momentu złożenia zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie dokona zapłaty, zamówienie zostanie anulowane, a umowa na dostęp do Pakietu wygasa.
 5. Pakiet zakupiony w Serwisie zostanie udostępniony Użytkownikowi w ciągu 14 dni od zaksięgowania kwoty należnej za Usługę.
 6. Użytkownik składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu.
 7. Wszystkie ceny podawane na stronach Serwisu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 8. Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Serwis niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
 9. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Użytkownik jest o tym niezwłocznie informowany. Użytkownik decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 10. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o  zmianach w niniejszym Regulaminie.
 11. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę.

 

§ 8.  Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z usługami świadczonym przez Serwis.
 2. Reklamację można składać drogą elektroniczną na adres mailowy Serwisu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w temacie wiadomości „Reklamacja”.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, przedmiot reklamacji, dane identyfikujące reklamowaną usługę (np. numer zamówienia, datę transakcji itp.) oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji  Serwis zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem tej samej metody, za którą Klient zgłosił reklamację oraz również na adres e-mail podany w reklamacji.

 

§ 9. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Użytkownik  będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu  dni od zawarcia umowy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem . Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony pod adresem URL http://www.dietapacjenta.pl/index.php/regulamin. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić́ dopiero po upływie 30 dni i których wartość́ zależy od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨;
   zawartej w drodze aukcji publicznej;
  10. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo- chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi;
  11. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownikowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Serwis został poinformowany o decyzji Użytkownika  o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy z Serwisem.
 4. Zwrotu płatności Serwis dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownikowi, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami. 

 

§ 10. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
 4. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  2. wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
  3. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

 

Załącznik nr 1. Formularz odstąpienia od umowy

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić i odesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

Adresat:  INSPIRATIO Szymon Czyżewski z siedzibą: 52-129 Wrocław, ul. A. Vivaldiego 8/30, NIP 898-140-14-28; 
Serwis www.dietapacjenta.pl (e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Załącznik nr 2. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy - pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie Usługi.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Redaktora Naczelnego: Przemysław Zarzeczny, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
  (Informujemy, iż oświadczenie należy przesłać pocztą elektroniczną).
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie droga elektroniczna na naszej stronie internetowej [proszę wstawić́ adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład poczta elektroniczna).
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)


Reklama testowa
Do góry