Regulamin szkoleń

17. 08. 07
Odsłony: 545

 

REGULAMIN SZKOLEŃ
AKADEMII DIETAPACJENTA.PL

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady organizowania i przeprowadzania określonych form kształcenia (zwanych dalej „Szkoleniem”) oraz warunków uczestnictwa w tych formach.
 2. Kształcenie prowadzone jest w ramach projektu Akademia dietapacjenta.pl, będącego nieodłącznym elementem portalu dietapacjenta.pl. Organizatorem kształcenia jest Wydawca portalu dietapacjenta.pl INSPIRATIO Szymon Czyżewski z siedzibą: 52-129 Wrocław, ul. A. Vivaldiego 8/30, posiadający NIP 898-140-14-28 oraz REGON 932962789 (zwany dalej „Organizatorem).
 3. Uczestnikiem szkolenia jest każda osoba, która uczestniczy w szkoleniu po spełnieniu wymogów formalnych.
 4. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.

 

§2. Formy kształcenia

 1. W ramach projektu Akademia dietapacjenta.pl prowadzone jest kształcenie w formie:
  1. kursów,
  2. seminariów,
  3. warsztatów,
  4. e-leraningu.
 2. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkolenia. Spis szkoleń znajduje się pd adresem: http://dietapacjenta.pl/index.php/oferta/akademia-dietapacjenta-pl.
 3. Oferta szkolenia określa temat, program, termin i miejsce szkolenia oraz wysokość opłaty szkoleniowej.
 4. Udział w szkoleniu jest płatny, chyba że Organizator postanowił inaczej.
 5. Szkolenia nie są kierowane do konsumentów w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 

§3. Zgłoszenie uczestnictwa i rezygnacja z udziału w szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty za szkolenie na 7 dni przed jego rozpoczęciem lub w innym terminie podanym przez Organizatora.
 2. Uczestnicy, którzy zarejestrują się na mniej niż 7 dni przed szkoleniem winni uiścić opłatę szkoleniową w ciągu jednego dnia roboczego.
 3. Uczestnik szkolenia oświadcza, iż dane podane w formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe.
 4. Rejestracja Uczestnika za pomocą formularza zgłoszeniowego jest równoznaczna z potwierdzeniem znajomości przepisów niniejszego Regulaminu i pełnym zaakceptowaniem postanowień.
 5. W przypadku limitu miejsc na szkolenie o przyjęciu decyduje kolejność dokonania wpłaty za szkolenie.
 6. Rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa nie później niż 7 dni przed szkoleniem. Po tym czasie Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 50% ceny opłaty szkoleniowej. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu 3 dni przed terminem jego realizacji wpłata dokonana na poczet szkolenia nie podlega zwrotowi.
 7. Rezygnacja z udziału w szkoleniu opłaconym z wykorzystaniem rabatu wiąże się z zatrzymaniem pełnej opłaty szkoleniowej. Przepis ten ma zastosowanie nawet w sytuacji, kiedy Uczestnik powiadomił Organizatora o swojej rezygnacji na 7 dni przed szkoleniem.
 8. O rezygnacji ze szkolenia Uczestnik powinien poinformować Organizatora drogą e-mail. Za datę zgłoszenia rezygnacji uznaje się termin otrzymania wiadomości.

 

§4. Przeprowadzanie szkolenia

 1. Szkolenia przeprowadzane są w sali dydaktycznej dostosowanej do liczebności Uczestników.
 2. Obecność Uczestników szkolenia jest kontrolowana przez Organizatora. Uczestnik potwierdza uczestnictwo w szkoleniu własnoręcznym, czytelnym podpisem na liście obecności.
 3. Brak obecności Uczestnika na szkoleniu rozumiany jest jako rezygnacja i w przypadku tym stosuje się zapisy §3 pkt. 6. Sytuacja ta nie pozwala na uzyskanie certyfikatu szkolenia przez Uczestnika.
 4. Organizator zapewnia Uczestnikom materiały dydaktyczne oraz przybory do notowania.
 5. Potwierdzeniem zdobycia wiedzy i umiejętności prezentowanych podczas szkolenia jest certyfikat imienny wydawany każdemu Uczestnikowi.
 6. Prawo do otrzymania certyfikatu mają Uczestnicy, którzy otrzymali wynik pozytywny z egzaminu sprawdzającego stopień opanowania wiedzy. Wynik pozytywny jest przyznawany w momencie uzyskania minimum 80% punktów możliwych do zdobycia.
 7. Udział w szkoleniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na udostępnianie zdjęć i/lub filmów w mediach społecznościowych dietapacjenta.pl z przebiegu szkolenia.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku Organizator zwraca Uczestnikowi pełną opłatę szkoleniową w ciągu 7 dni roboczych na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy.
 9. Organizator może odwołać szkolenie na jeden dzień przed planowanym kursem. Informację tę podaję Uczestnikowi drogą e-mail i/lub telefonicznie.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia szkolenia. Informację tę podaje Uczestnikowi drogą e-mail i/lub telefonicznie najpóźniej na jeden dzień przed szkoleniem.
 11. Organizator oraz osoba prowadząca szkolenie nie odpowiada za rzeczy Uczestników.
 12. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w miejscu szkolenia.
 13. Wykorzystane materiały podczas szkolenia: prezentacja multimedialna, książka szkoleniowa i inne dobra są utworem prawnie chronionym (art. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Zabrania się powielania i rozpowszechniania materiałów bez pisemnej zgody Organizatora.
 14. Organizator nie przekazuje prezentacji multimedialnej w formie elektronicznej Uczestnikom szkolenia.
 15. Zabrania się rejestrowania szkolenia, chyba że osoba prowadząca postanowi inaczej.

 

§5. Prawa i obowiązki Uczestników

 1. Słuchacz ma prawo do:
  1. zdobywania wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości Akademii dietapacjenta.pl,
  2. uzyskania odpowiedniego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnego z przepisami §4 pkt. 5 - 6,
  3. egzekwowania pełnej realizacji oferty przedstawionej przez Organizatora.
 2. Słuchacz ma obowiązek:
  1. uczestniczyć w zajęciach,
  2. systematycznie poszerzać zakres swojej wiedzy i podnosić  kwalifikacje,
  3. zachować porządek i estetykę pomieszczeń,
  4. dbać o mienie ruchome i nieruchome Organizatora,
  5. poddawać się formom sprawdzania wiedzy (sprawdziany, zaliczenia, egzaminy),
  6. terminowo regulować należności wobec Organizatora,
  7. przestrzegać podczas szkolenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
  8. przestrzegać klauzuli o ochronie praw autorskich naszych podręczników oraz prezentacji multimedialnych. 

 

§6. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych  osobowych Uczestników innym podmiotom. Dane osobowe Uczestników traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
 4. W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  mają  zastosowanie  przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§7. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Regulamin obowiązuje od 1 kwietnia 2018 r.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)


Reklama testowa
Do góry